The Week & Parsha

Friday              January  21st:                  Shabbat begins:   4:08pm

Saturday         January  22nd:                  Shabbat ends:       5:22pm

Shabbat Shalom
 
Rabbi Yossi Goldman
Share